Scoppy - Oscilloscope

Scoppy has moved to GitHub
Scoppy on GitHub